Kdo je správce osobních údajů?
Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsem správcem Vašich osobních údajů, které mi poskytnete. Pokud bude níže v textu uvedeno „správce“, rozumí se tím Mgr. Lada Skulilová, se sídlem Tyršova 724, Lipník nad Bečvou, 75131 (není provozovna), IČ: 69199434. Kontaktovat mě můžete emailem: skulilova@gmal.com. Veškeré vaše dotazy a žádosti týkající se ochrany osobních údajů zodpovím, vyřídím obratem, v nejkratší možné době.

Jakých osobních údajů se pravidla týkají?
Všech osobních údajů, které správci poskytnou návštěvníci webových stránek www.psychoterapeut.kvalitne.cz nebo www.ladaskulilova.cz, pokud vyplní kontaktní formulář na těchto webových stránkách, nebo pokud se objednají na konzultaci formou e-mailu. Při objednávce placených služeb z webových stránek jde o e-mailový kontakt a křestní jméno, případně příjmení nebo telefon. Pravidla se týkají i veškerých osobních údajů poskytnutých klienty správce, kterým správce poskytuje poradenské služby. Všichni, kdo poskytnou osobní údaje, jsou dále v textu označováni i jako „subjekty údajů“. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů při poskytování poradenských služeb závisí na charakteru požadované poradenské služby a v případě, že by subjekt údajů neposkytl osobní údaje v rozsahu nutném pro poskytnutí poradenské služby, mohlo by dojít k tomu, že by poradenská služba nemohla být poskytnuta.

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány?
Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s požadavkem na poskytnutí poradenských služeb jsou zpracovávány za účelem splnění mých povinností vůči Vám, tj. k odpovědnému poskytování poradenských služeb, související komunikace a vystavování účetních a daňových dokladů, a proto ke zpracování osobních údajů v těchto případech není podle zákona nutný souhlas subjektu údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v předchozím odstavci je podle zákona možné bez Vašeho souhlasu, pokud jsem Vám poskytla poradenskou službu, zjednodušeně, jste-li mými klienty. Pokud v rámci objednávky nebo při poskytování služeb dáte výslovný souhlas, pak Vám mohu zaslat i nabídku jiného subjektu z jiné oblasti než jsou mnou poskytované služby a produkty. Toto ovšem učiním pouze v případě, že půjde o takovou nabídku, o níž budu přesvědčená, že Vám může přinést významnou hodnotu či prospěch.

Kým a jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány, komu zpřístupněny a jak chráněny před zneužitím?
Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány elektronicky, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí správce a správce zaručuje, že zachová mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytne je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon. Správce využívá služeb zprostředkovatelů pro daňové služby a webhostingové služby. Správce uděluje povolení k zapojení těchto zprostředkovatelů. V případě přidání nového zprostředkovatele, správce informuje subjekt a subjekt údajů má právo vyslovit námitku. Zprostředkovatel odpovídá za zajištění osobních údajů ve fyzické i softwarové podobě. Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzamčených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly. V obou případech jsou přijata i technickoorganizační opatření k zajištění ochrany před přístupem neoprávněných osob k údajům. Bezpečnostní opatření se vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů
Lada Skulilová používá Vaše osobní údaje na účely nutné pro plnění smlouvy – jméno, popřípadě adresa a telefon.

Správnost osobních údajů a přístup subjektu údajů k informacím
Se samozřejmostí předpokládám, že veškeré údaje Vámi poskytnuté jsou pravdivé a správné, a že po dobu zpracovávání údajů mi jejich změnu sami sdělíte. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů ji opravím. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že zpracování Vašich osobních údajů provádím v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, je Vaším právem požádat mě o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo likvidace osobních údajů.
Informace o konkrétním zpracování Vašich osobních údajů Vám obratem sdělím, pokud o to požádáte písemně klasickou formou či e-mailem.

Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje schraňuji po dobu 10ti let, pak budou skartovány.